nieruchomosc

 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nisku
OGŁASZA NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY DO
ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWO - PROFILAKTYCZNEJ
"PROMYK” W NISKU

w ramach projektu pn.: „Utworzenie Centrum Wsparcia dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z obszaru rewitalizacji i terenu gminy i miasta Nisko.” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej.

Projekt skierowany jest do 30 dzieci ( 16 dziewcząt, 14 chłopców, w wieku 6-15 lat) z rodzin korzystających z pomocy społecznej, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z terenu gminy i miasta Nisko.

Rekrutacja do projektu prowadzona jest w sposób ciągły, w przypadku większej liczby zainteresowanych niż miejsc uczestnicy zostaną uwzględnieni na liście rezerwowej i zakwalifikowani do udziału w projekcie w przypadku rezygnacji uczestników.

Rodziny zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o zgłoszenie się w: Świetlicy Środowiskowo - Profilaktycznej „ Promyk” w Nisku, ul. Sandomierska 8, pok. nr. 213, I piętro, w godz. od 11.00 – 19.00

Więcej informacji oraz formularze rekrutacyjne dostępne są w załącznikach poniżej.

Termin realizacji projektu: od 01.01.2021 roku do 31.12.2022

 

 Dokumenty do pobrania:

Regulamin 8.4

Dokumenty rekrutacyjne 8.4