lgdlogo

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej” zaprasza maturzystów mieszkających na terenie powiatu niżańskiego do udziału w Programie Stypendiów Pomostowych.

W roku akademickim 2021/2022 czekają na Was stypendia w wysokości 700 zł miesięcznie, które będą wypłacane przez 10 miesięcy.

O stypendium na I rok studiów może aplikować maturzysta z 2021 r., który ukończy szkołę średnią w 2021 roku, zamieszkuje na stałe powiat niżański oraz:

 • zda dobrze maturę w bieżącym roku szkolnym (uzyska odpowiednią ilość punktów zgodną z wymaganiami programu);
 • zostanie przyjęty w roku akademickim 2021/2022 na I rok stacjonarnych studiów I stopnia, lub I rok stacjonarnych jednolitych studiów magisterskich, realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich;
 • mieszka na wsi lub w mieście do 20 tys. mieszkańców;
 • pochodzi z niezamożnej rodziny (w której dochód na osobę nie przekracza 1960 zł brutto wyliczony z czerwca b.r.);
 • ma rekomendację lokalnej organizacji pozarządowej uczestniczącej w bieżącej edycji programu.

Wniosek, o udzielenie rekomendacji należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 31 lipca 2021 r.
Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej” udziela rekomendacji tylko maturzystom zamieszkującym powiat niżański. Przy udzieleniu rekomendacji będą decydowały następujące kryteria:

 • osiągnięta liczba punktów na egzaminie maturalnym;
 • wysokość dochodu na członka rodziny;
 • aktywność społeczna, działalność w organizacjach pozarządowych, udział w projektach społecznych;
 • udział w olimpiadach i konkursach.


Kryteria oceny uwzględniają udzielenie maksymalnie 10 rekomendacji dla dwóch grup absolwentów:

 • maksymalnie 5 stypendiów zostanie przyznane dla absolwentów szkół prowadzonych przez Powiat Niżański (LO w Nisku, RCEZ w Nisku, ZS w Jeżowem, ZS w Rudniku nad Sanem)
 • maksymalnie 5 stypendiów zostanie przyznane dla absolwentów zamieszkałych na terenie Powiatu Niżańskiego, którzy są absolwentami szkół innych, niż te prowadzone przez Powiat Niżański.

 Algorytm liczenia liczby punktów uzyskanych na świadectwie maturalnym:

 • Brane są pod uwagę wszystkie egzaminy pisemne z przedmiotów obowiązkowych i z dodatkowych zdanych na poziomie podstawowym i rozszerzonym.
 • Podstawą liczenia punktów są wartości w % przypisane do poszczególnych zdawanych przedmiotów w ten sposób, że liczba punktów odpowiada wartości % (50% = 50 punktów)
 • Liczbę punktów uzyskanych za egzamin zdawany na poziomie podstawowym mnożymy przez 0,4.
 • Liczbę punktów uzyskanych za egzamin zdawany na poziomie rozszerzonym mnożymy przez 0,6.
 • Tak wyliczone punkty dla poszczególnych przedmiotów i poziomów sumujemy.

Po przyjęciu na studia i uzyskaniu rekomendacji Organizacji Lokalnej, kandydat do stypendium spełniający warunki określone w § 3 regulaminu, wypełnia wniosek on-line na stronie www.stypendia-pomostowe.pl. Aplikacja internetowa będzie aktywna do 16 sierpnia 2021 r. do godziny 16.00. Po zakończeniu wypełniania wniosku, kandydat drukuje z systemu wniosek i listę załączników, podpisuje wniosek i wraz z kompletem załączników składa w siedzibie Organizacji Lokalnej, od której otrzymał rekomendację, w nieprzekraczalnym terminie do 23 sierpnia 2021 r.
Partnerem Programu Stypendialnego jest Powiat Niżański, który zabezpieczył niezbędne środki na sfinansowanie wkładu własnego lokalnej organizacji uczestniczącej w bieżącej edycji programu.

Wniosek o udzielenie rekomendacji - plik do pobraniapdf
Regulamin Programu Stypendiów Pomostowych - plik do pobraniapdf